• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Artystyczna TST
    KRS 0000166470

Misja
Celem Fundacji jest popieranie, rozwijanie i upowszechnianie twórczości i działalności artystycznej, jak również otaczanie opieką bezpośrednią artystów i ich rodziny.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.fundowanie nagród i stypendiów twórczych;
2.doraźne i programowe udzielanie pomocy bezpośrednio artystom i ich rodzinom;
3.niesienie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej placówkom i zespołom artystycznym;
4.finansowanie leków i opieki chorym artystom;
5.współpracę z instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi pokrewne cele oraz z osobami fizycznymizainteresowanymi celami Fundacji;
6.dofinansowywanie i organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, plenerów, warsztatów twórczych, szkoleń, obozów,wczasów leczniczych;
7.organizowanie kampanii promocyjnych i reklamowych artystom,placówkom lub zjawiskom artystycznym;
8.pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego i artystycznego artystów;
9.pomoc w ochronie artystycznych, moralnych i materialnych praw artystów
10.organizowanie i współorganizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i międzynarodowych, związanymi z celami statutowymi Fundacji;
11.prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, a także video i filmowej dla celów promocyjnych;
12.prowadzenie działalności impresaryjnej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów działalności i potrzeb Fundacji;
13.powołanie ośrodka artystycznego dla wspierania szeroko pojętej działalności artystycznej;

Prowadzone działania
1. "Salonik z kulturą" comiesięczne cykliczne programy kabaretowo-literacko-muzyczne w Białołęckim Ośrodku Kultury
2. "Pieśni bez Paszportu" II Międzynarodowe Spotkania Muzyczne (edycja rosyjska i czeska).
3. Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie "Patriotyzm jutra" - "Cud nad Wisłą" relacje bezposrednicz Uczestników (II edycja)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.