• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Glotovia"
    KRS 0000167390

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwo w podnoszeniu poziomu życia społeczno - gospodarczego terytorium gminy Dobre Miasto oraz miejscowości gmin ościennych położonych w obrębie obszaru znanego pod historyczną nazwą Glotowia, poprzez aktywne wykorzystanie i promocję intelektualnych i materialnych jego zasobów.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
3) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
4) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz zasad demokracji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
6) działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
7) ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) inicjowanie i organizowanie działań służących lokalnemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu, ochronie środowiska oraz ochronie dziedzictwa narodowego
2) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
3) organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów tematycznych oraz prac naukowo-badawczych w zakresie celów stowarzyszenia
4) powoływanie zespołów roboczych dla rozwiązywania konkretnych problemów
5) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
6) upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
7) pomoc w pozyskiwaniu funduszy organizacjom i osobom podejmującym i współorganizującym działania zbieżne z celami Stowarzyszenia
8) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w ich działalności w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
9) współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.