• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowa Fundacja Medyczna
    KRS 0000168096

Misja:
- Ochrona zdrowia.
- Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
- Wspieranie podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.
- Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.
- Ochrona dóbr dziedzictwa narodowego.
- Ochrona środowiska.
- Ochrona praw człowieka i praworządności.
- Dobroczynność publiczna

Prowadzone działania:
- propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
- finansowanie: badań naukowych, konferencji i odczytów, inicjatyw społecznych zbieżnych z celami Fundacji, podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.
- współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
- promocja i wspieranie świadomości społeczeństwa w zakresie celów Fundacji oraz wspomaganie działalności kulturalnej i artystycznej propagującej te idee.
- udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym w zakresie ochrony ich praw.
- doradzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- udzielanie świadczeń w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i innych ściśle z nimi związanych.
- prowadzenie działalności paramedycznej.
- prowadzenie działalności zawiązanej z profilaktyką i promocją zdrowia oraz zdrowego trybu życia.
- praca na rzecz podniesienia świadomości ochrony zdrowia i zdrowotności społeczeństwa.
- upowszechnianie wiedzy medycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.