• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
    KRS 0000169422

Zasadniczym celem statutowym jest pomoc w organizacji wszechstronnej opieki nad chorymi na hemofilię oraz innych, genetycznie uwarunkowanych zaburzeń w krzepnięciu krwi.

Cele realizowane są m.in. poprzez:
- bezpośrednią współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Krajowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, referencyjnymi i regionalnymi ośrodkami medycznymi,
- współpracę informacyjną z pokrewnymi organizacjami na świecie,
- opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych o istocie choroby oraz powikłaniach wśród rodzin, personelu medycznego, pedagogów,
- organizację nieodpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przy pełnym zabezpieczeniu w koncentraty czynników krzepnięcia (dary humanitarne) oraz profesjonalnej opiece medycznej. Od roku 1989, dzięki darom humanitarnym w postaci koncentratów czynników krzepnięcia oraz dotacji Ministerstwa Zdrowia, z tej formy rehabilitacji skorzystało ponad 1400 dzieci,
- współudział w programie zaopatrzenia chorych w koncentraty czynników krzepnięcia, które Stowarzyszenie (rada Medyczna) otrzymywało w darze humanitarnym,
- w oparciu o środki finansowe przekazane z PFRON, w ramach zadania zleconego przez Ministra Zdrowia, Stowarzyszenie zrealizowało program leczenia domowego dla 139 dzieci w roku 1998 oraz dla 179 dzieci w roku 2001, przy jednoczesnej ocenie aktualnego ogólnego stanu,
- prowadzenie imiennej, komputerowej bazy danych o chorych.

Działalność organizacji oparta jest wyłącznie na pracy społecznej jego członków, dotyczy chorych z terenu całego kraju bez względu na ich przynależność do Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia jest około 970 osób, przy czym na rzecz realizacji celów statutowych społecznie pracuje około 100 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.