• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Instytut Społeczeństwa Wiedzy"
    KRS 0000169429

Instytut Społeczeństwa Wiedzy działa na rzecz:
- kształtowania się społeczeństwa wiedzy,
- tworzenia podstaw dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce,
- integracji systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych, a w tym integracji europejskiej,
- konwergencji sektorów państwowego i niepaństwowego w szkolnictwie wyższym,
- integracji pionów instytucjonalnych występujących w systemie badań naukowych.

ISW realizuje cele statutowe w szczególności przez:
- prowadzenie działalności badawczej i publikowanie jej wyników,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i eksperckiej,
- organizowanie konferencji i seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych, warsztatów badawczych i dydaktycznych,
- gromadzenie i wymianę informacji naukowych i edukacyjnych w postaci skomputeryzowanych baz danych,
- organizowanie imprez publicznych, kampanii, zbiórek lub konkursów,
- współpracę międzynarodową z instytucjami i organizacjami naukowymi i dydaktycznymi, uczelniami, instytutami badawczymi i innymi organizacjami działającymi w zakresie celów statutowych Instytutu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.