• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
    KRS 0000170986

Nasza misja zawiera się w triadzie KULTURA-SZTUKA-FANTASTYKA. Nie zawężamy więc naszej działalności wyłącznie do fantastyki, choć jest ona osią naszych przedsięwzięć. Swoje działania kierujemy do twórców i odbiorców szeroko pojmowanej kultury: literatury, kina, muzyki, sztuk plastycznych w wieku od lat kilkunastu do... wiek graniczny nie istnieje :-)

Nasze statutowe cele to:
1. rozwoju społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji i wychowania,
2. aktywizacji młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
3. integracji członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji, kultury narodowej, rodziny, wspólnoty i innych wartości europejskich oraz ich propagowania w społeczeństwie,
4. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez dialog społeczny na płaszczyźnie kulturalnej,
5. wspierania idei „małych ojczyzn” oraz umacniania ich tożsamości i tradycji lokalnej,
6. tworzenia warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej kultury,
7. integracji środowisk młodzieżowych,
8. propagowania wśród społeczeństwa, a głównie wśród młodzieży wszelkich form twórczości kulturalnej, ze szczególnym naciskiem na szeroko pojętą fantastykę,
9. integracji i nadania ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki w regionie,
10. tworzenia oferty spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. propagowania literatury i wspierania czytelnictwa,
12. integracji europejskiej poprzez rozwój kontaktów między organizacjami kulturalnymi, w tym między organizacjami zrzeszającymi miłośników fantastyki.(zmieniony)
13. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.