• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu
    KRS 0000171499

Celem Stowarzyszenia jest opieka, doradztwo, praca wychowawczo-adaptacyjna, pomoc materialna osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie i zdrowotnie.
Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzone działania
1. Zmniejszenie skali ubóstwa osób i rodzin
Stowarzyszenie jest uczestnikiem programu Unii Europejskiej PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”, dzięki czemu ok. 350 rodzin z terenu Gminy Olkusz systematycznie otrzymuje pomoc materialną.
2. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin i dzieci, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych, propagowanie tradycji i więzi rodzinnych, wspieranie rodzin w zakresie opieki i wychowania.
Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej dla dzieci w wieku 9-13 lat.
3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, wyjście z izolacji dzieci niepełnosprawnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym, realizowane poprzez projekty grantowe.
Utworzenie bazy dydaktycznej i terapeutycznej powszechnie dostępnej w formie Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”. W specjalnie wyposażonym pomieszczeniu, podopieczni mogą aktywizować różne zmysły, które pozwolą odbierać otaczający świat w sposób prawidłowy, relaksować, wyciszać.
4. Profilaktyka uzależnień, polityka prozdrowotna
Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej chorym dzieciom.
Ze względu na pogłębiające się problemy wśród dzieci i młodzieży związane z uzależnieniami i przejawami agresji i przemocy, Stowarzyszenie zrealizowało programy, których celem było tworzenie społecznej atmosfery przeciwdziałającej nałogom i uzależnieniom.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych
Od kilku lat Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny „Dla najlepszych” wspierając materialnie wybitnie uzdolnionych studentów w pierwszych latach edukacji uniwersyteckiej.
6. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" wraz z partnerem Urzędem Miasta i Gminy Olkusz prowadzi „Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "Pomost” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Wolontariat
Prowadzenie „Centrum Wolontariatu” w Olkuszu
Stowarzyszenie organizuje corocznie targi wolontariatu w ramach programu „Potrzebujesz mnie więc jestem”.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.