• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
    KRS 0000172231

Misja:
- ochrona i promowanie praw dziecka
- udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
- prowadzenie działalności charytatywnej, w tym między innymi: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną
- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami, w razie potrzeby udzielanie pomocy również po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i adaptacyjno-rehabilitacyjnych, integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw
- ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii
- inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych wychowywaniem i niesieniem pomocy dzieciom
- wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach
- organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych

Prowadzone działania:
Znaczącą grupą odbiorców naszych działań są osoby niepełnosprawne. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, do którego uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizację społeczną i zawodową. Prowadzimy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych. Drugą grupą odbiorców naszych działań jest są dzieci i młodzież problemowa, pochodząca z środowisk biednych, niewydolnych wychowawczo. Organizujemy dla nich wypoczynek letni, zagospodarowanie czasu wolnego. Prowadzimy Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, do którego uczęszcza 30 osób w wieku 15-19 lat.

Obejmujemy naszym działaniem również rodziny poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.