• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Anastasis"
    KRS 0000172962

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
2) Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
3) Pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom;
4) Prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji;
5) Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości;
6) Organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
7) Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
8) Dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka);
9) Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku;
10) Angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowania pracy charytatywnej;
11) Wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży;
12) Otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza z organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z duchem Stowarzyszenia;
13) Troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

Głównym dziełem stowarzyszenia jest współprowadzenie ośrodka dla uzależnionych od narkotyków. Ośrodek posiada 1,5 roczny program rehabilitacyjny. Objętych programem jest ok. 25 - 27 dzieci i młodzieży. Po ukończeniu programu przewiduje się możliwość pobytu w hostelu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.