• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Warszewo"
    KRS 0000173104

Stowarzyszenie ”Nasze Warszewo” zostało powołane do życia w 2003 r. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:

1. działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia i środowiska,
3. inicjowanie i organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
4. działania służące poprawie infrastruktury mieszkaniowej, edukacyjnej, turystycznej,
5. inicjowanie przedsięwzięć na rzecz: promocji kultury fizycznej i turystyki oraz zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa,
6. działania służące propagowaniu ochrony środowiska oraz działań proekologicznych,
7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8. wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z mieszkańcami, władzami publicznymi, instytucjami oraz podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia,
2. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy lub innych zadań celowych zgodnie z ich wymaganiami i zakresem,
3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
4. współpraca dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą,
5. organizowanie wystaw, pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji,
6. prowadzenie klubu, w tym organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
7. organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na organizowanie pomocy,
8. wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
9. organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych,
10. organizowanie pogadanek na tematy istotne tematy społeczności lokalnej,
11. włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane,
12. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych mediów,
13. realizację zadań publicznych, a także inicjatyw lokalnych.
14. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.