• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dajmy Szansę"
    KRS 0000174002

Fundacja realizuje swoje zadania poprzez:
a) Rozpoznawanie i eliminowanie zjawisk patologicznych niszczących więzy rodzinne;
b) Pomoc terapeutyczną i psychologiczną rodzinie;
c) Aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą;
d) Przygotowanie i wspieranie małoletnich z rodzin zaniedbanych i patologicznych w wejściu w "dorosłe życie" po ukończeniu 18-stu lat;
e) Wyrównywanie szans rozwoju dzieci zaniedbanych i z rodzin patologicznych;
f) Promocję postaw pro-społecznych wśród dzieci zaniedbanych i rodzin patologicznych;
g) Promocję właściwego stylu życia, propagowanie i umożliwianie rozwijania zainteresowań;
h) Wspieranie osób zdecydowanych zerwać z uzależnieniem i pomoc w ułożeniu nowego życia w trzeźwości;
i) Wspieranie rodzin posiadających osoby uzależnione wśród bliskich;
j) Wspomaganie rozwoju zaniedbanych wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja aktualnie realizuje następujące programy:
1. Pomoc wolontariuszy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych:
- pomoc w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych,
- zaszczepianie i rozwijanie zainteresowań;
2. Aktywizacja młodzieży poprzez wyjazdy wolontariackie w ramach programów UE:
- krótkoterminowe dla młodzieży szkolnej,
- długoterminowe dla młodzieży pozostającej bez pracy.

Prowadzimy klub-świetlicę internetową "Internet C@ffe".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.