• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
    KRS 0000174611

Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i socjalnego dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej.
2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie umożliwiającym pełne korzystanie przez dzieci i młodzież z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym wypadków drogowych.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących podniesieniu stanu bezpieczeństwa, kształtujących postawy społeczne negujące przestępstwo.
5. Podejmowanie działań informacyjnych na rzecz powszechnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego.
6. Współpracę z lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, mediami i Policją.
7. Rzecznictwo interesów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
8. Działania prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków wypadków na drogach.
9. Zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków dla dzieci i młodzieży świadczących im specjalistyczną pomoc.
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11. Działalność wychowawczą i profilaktyczną służącą zapobieganiu patologiom społecznym oraz promującą zdrowie i zdrowy styl życia.
12. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
14. Działalność filantropijną.
15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
16. Promocję i organizację wolontariatu.
17. Działalność wspomagającą rozwój: społeczności lokalnej, ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości.
18. Wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Informacja o dotychczasowej działalności

Fundacja nasza jest jedyną świecką organizacją pozarządową w Lubinie, która zajmuje się dziećmi i prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.
Wspólnie z młodzieżą - wolontariuszami organizowaliśmy w roku szkolnym 2003/2004 w lubińskich placówkach oświatowych program profilaktyczny"Czy potrafisz pomóc własnemu dziecku?" z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był on skierowany do rodziców i ich dzieci, i miał za zadanie nauczenie rodziców prawidłowych czynności przy ratowaniu życia ich pociech.

We wrześniu 2003 roku przeprowadziliśmy wśród Przedszkoli trzy konkursy.
Konkurs plastyczny "Bezpiecznie do przedszkola" oraz twórczości teatralnej "Bądź bezpieczny", który rozstrzygnęliśmy 25 lutego 2004 r. w CK MUZA.
W listopadzie 2003 r. zakupiliśmy 940 sztuk CD z programem dla dzieci pt. "Bezpiecznie do szkoły". Płyty te otrzymały dzieci z I klas szkół podstawowych z Lubina jako prezent mikołajkowo-gwiazdkowy od Fundacji i wolontariuszy.

Od 01.12.2003 w Klubie Osiedlowym SM "Ustronie IV" w Lubinie wspólnie z wolontariuszami prowadzimy popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla. Zajęcia w klubie mają nauczyć dzieci zachowań prospołecznych, wskazać co dobre i właściwe, piętnować agresję i zło.
Wolontariusze proponują dzieciom zajęcia plastyczne, naukę gry w szachy, tenisa. W miarę potrzeb pomagają dzieciom w nauce, w odrabianiu lekcji. Jest to dla tych młodych ludzi świetna szkoła życia, a jednocześnie praktyka zawodowa, która zapewne przyda się w późniejszym życiu zawodowym.
W dniu 05.12.03 w Światowym Dniu Wolontariusza Fundacja nasza powołała do życia Młodzieżowy Klub Wolontariusza, który gromadzi wokół siebie ludzi chcących bezinteresownie pomagać potrzebującym. Zgodnie ze statutem Fundacji wolontariusze będą wszędzie tam gdzie będą potrzebujące dzieci: w szpitalu, u dzieci z rodzin patologicznych i chorych.

04.04.2004 Rynku z okazji IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowaliśmy Festyn rodzinny pod hasłem "Szacunek to bezpieczeństwo", który patronatem objął Starosta Powiatu Lubińskiego.

Latem prowadziliśmy półkolonię dla dzieci z rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie, która dzięki wolontariuszom trwała trzy tygodnie. Środki na tę inicjatywę pozyskaliśmy od osób fizycznych, ludzi dobrej woli, którzy zechcieli wesprzeć naszą inicjatywę. Dzięki nim dzieci wyjechały na wycieczkę do Wrocławia, Jawora i Karpacza.

Od września tego roku prowadzimy drugą świetlicę zajęciową w Szkole Podstawowej nr 5. Chcielibyśmy by Świetlice takie powstały na każdym osiedlu w Lubinie. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków i pomocy merytorycznej będziemy swój plan wdrażać w życie. Marzeniem naszym jest utworzenie placówki tygodniowej, w której dzieci mogłyby zjeść kromkę chleba i wypić szklankę herbaty, na które niejednokrotnie rodziców nie stać.

Wkrótce rozpoczynamy program "Starszy brat-starsza siostra", do którego powołaliśmy i przeszkoliliśmy koordynatora. Program polega na tworzeniu więzi siostrzano-braterskich dorosłego opiekuna z dzieckiem. Pomoc w odrabianiu lekcji, wyjście na kręgielnię, do kina to nieliczne z propozycji dla osób pracujących w programie. Zapraszamy do programu wszystkich chętnych, którzy czują potrzebę pomocy innym. Czekamy również na Państwa!

Fundacja nasza współpracuje również ze szkołami. Udało nam się pozyskać środki na utworzenie w Lubinie Grupy Ratowniczej oraz program polsko-czesko- niemiecki Klub-net. Oba realizowane są w porozumieniu z Zespołem Szkół nr 1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z Warszawy przekazała na te programy 25 tys. zł.

Przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się pozyskać tonę żywności dla rodzin ubogich, którą rozdysponowaliśmy w formie paczek świątecznych.
W tym roku otrzymaliśmy dotację na kwotę, 12 tys. zł z Urzędu Miejskiego oraz przyznano nam 5000 na letni wypoczynek z Urzędu Wojewódzkiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.