• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"
    KRS 0000175359

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie oraz popieranie i finansowanie inicjatyw społecznych i ekonomicznych zmierzających do przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w społeczności lokalnej, podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej, upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, edukacja, oświata i wychowanie oraz integracja społeczna - w szczególności:
- osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych,
- rodzin dysfunkcyjnych,
- osób niepełnosprawnych,
- dzieci i młodzieży,
- osób starszych,
- osób nieporadnych życiowo.

Prowadzone działania:
- Profilaktyka uzależnień.
- Działania w obszarze rehabilitacji - zadanie: Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej.
- Zagospodarowanie czasu wolnego oraz pomoc dzieciom i młodzieży - Klub Młodzieżowy "Jakub".
- Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach - Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.