• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu
    KRS 0000175850

Misja
Działalność Stowarzyszenia jest skierowana do wychowanków, absolwentów, byłych i obecnych pracowników pedagogicznych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zgierzu, a także do mieszkańców miasta Zgierza i regionu, zainteresowanych osiągnięciami i dorobkiem macierzystej szkoły.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrzymywanie więzi koleżeńskich z wychowankami i absolwentami Liceum oraz działania integracyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły w odniesieniu do tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) wspieranie wszelkich form działalności Liceum zmierzających do:
a) podnoszenia poziomu nauczania oraz wyrównywania szans edukacyjnych,
b) tworzenia pozytywnych wzorów moralnych i etycznych poprzez włączanie się młodzieży w działalność społeczną i publiczną na rzecz środowiska: ochrony praw człowieka, zwalczania uzależnień, przeciwdziałania marginalizacji i przemocy,
c) wszechstronnego rozwoju młodzieży, pobudzania samorządności oraz aspiracji twórczych i poznawczych poprzez ciekawe formy zagospodarowania czasu wolnego,
d) kształtowania pożądanych postaw obywatelskich uczniów poprzez działanie w imię zasad tolerancji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji: segregacji ze względu na orientację seksualną i płeć, a także społecznej, kulturowej, religijnej,
e) wspieranie realizacji programów unijnych oraz współpracy międzynarodowej służących budowaniu społeczeństwa otwartego w myśl zasad demokracji i tolerancji kulturowej,
f) kształtowania kulturotwórczej roli Liceum w środowisku poprzez wspieranie współpracy z lokalnymi partnerami wokół działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży;
g) nagradzanie i promowanie osiągnięć uczniów i absolwentów Liceum w środowisku lokalnym.
h) niesienie pomocy społecznej uczniom Liceum, jego absolwentom, nauczycielom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych;

Realizacja celów Stowarzyszenia polega na:
1 )organizowaniu spotkań towarzyskich i zjazdów wychowanków, a także imprez kulturalnych, oświatowych, wycieczek;
2) przygotowywaniu publikacji, komunikatów, opracowań okolicznościowych i broszur oraz ich wydawanie;
3) współpracy z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców i Radą Szkoły;.
4) wspieraniu organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz imprez na rzecz środowiska, organizowanych przez Liceum;
5) wdrażaniu projektów i programów edukacyjnych;
6) podejmowaniu działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
7) inicjowaniu i realizacji działań służących budowaniu poczucia przynależności i więzi młodych ludzi z "małą ojczyzną";
8) reagowaniu na sygnały o trudnej sytuacji materialno-rodzinnej wychowanków, uczniów i nauczycieli oraz w miarę potrzeb i możliwości udzielaniu im odpowiedniej pomocy;
9) współdziałaniu z innymi stowarzyszeniami i organami administracji państwowej i samorządowej.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie bierze udział, a często jest inicjatorem, projektów edukacyjnych realizowanych w mieście i na terenie naszej szkoły, np.:
- "Historia Zgierza i mniejszości narodowych regionu"
- "Szkoła jako miejsce kształtowania postaw przedsiębiorczych"
- "Jak to po ludzku było możliwe? Totalitaryzm. Nazizm. Holokaust." - zajęcia warsztatowe i terenowe.
- "25-lecie powstania Niezależnego Związku Studentów" - spotkania z uczestnikami strajków studenckich, zdjęcia, wspomnienia, filmy.
Włącza się do realizacji zadań "Szkolnego Ośrodka Kariery" - akcji pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy i OHP, która służy niwelowaniu bezrobocia w powiecie zgierskim poprzez aktywne poszukiwanie miejsc pracy.
Stowarzyszenie jest fundatorem corocznej nagrody dla ucznia wszechstronnego i kreatywnego. To szczególne kryterium jest bodźcem do aktywności i rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi.
Członkowie Stowarzyszenia - różnych zawodów - niejednokrotnie udzielają bezpłatnych porad, opinii, a także przyczyniają się do poprawy wizerunku i stanu technicznego szkoły. W trakcie opracowania jest m.in. projekt architektoniczny zagospodarowania terenu przed budynkiem szkoły.
Współpraca z lokalnymi mediami
Realizacja zadania publicznego o zasięgu powiatowym "Zgierz - Mała Ojczyzna"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.