• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie
    KRS 0000176675

Cele działalności Towarzystwa to:
a. Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
b. Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
c. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej.
d. Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
e. Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa
f. Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
g. Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkolnictwo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
h. Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
i. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
j. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
k. Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
l. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro- zdrowotnej obywateli. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
m. Organizowanie i promowanie wolontariatu.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Odpłatna działalność statutowa:
1. Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego, społecznego i prywatnego w kształceniu i doskonaleniu obywateli
2. Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania słuchaczy.
3. Organizowanie i prowadzenie szkół niepublicznych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
4. Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
5. Organizowanie obozów edukacyjnych i innych form turystyki edukacyjnej.
6. Inne rodzaje działalności oświatowej.
Nieodpłatna działalność statutowa:
1. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
8. Promocja i organizacja wolontariatu i wiele innych.
9. Prowadzenie odczytów i prelekcji.
10. Organizacja spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
11. Organizowanie wycieczek edukacyjnych.

Wykaz form oświatowych prowadzonych przez OR TWP w Wyszkowie:
1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP
- kursy kwalifikacyjne
- kursy doskonalące
- warsztaty
- konferencje, szkolenia
- seminaria
- wycieczki
2. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
3. Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie
- 2 letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
- 3 letnie na podbudowie gimnazjum i 8 letniej szkoły podstawowej
4. Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie
5. Kursy języka angielskiego na różnych poziomach
6. Kursy przygotowujące do matury
7. Kursy komputerowe
8. Kursy bhp i inne.

Na podstawie Uchwały Nr 20/2005 Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z dnia 22 czerwca 2005r. TWP OR w Wyszkowie może prowadzić działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego na obszarze:
1. miasta i powiatu Wyszków,
2. miasta i powiatu Wołomin,
3. miasta i powiatu Pułtusk.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.