• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności we Wrocławiu
    KRS 0000178252

Podstawowe informacje
Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi, których celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Poprzez udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i ekonomicznych są one istotnym ogniwem w ekonomii społecznej kraju. Obok funkcji społecznej i ekonomicznej spełniają także funkcje edukacyjne i ekologiczne. Bank Żywności we Wrocławiu należy do Federacji Polskich Banków Żywności, która jest zrzeszona w Europejskiej Federacji Banków Żywności.

Zasady działania
-zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
-zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się ich problemami,
-tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami z zachowaniem zasady apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej,
-lokalność w działaniu - banki świadczą pomoc na rzecz lokalnych społeczności.

Sposoby działania
-wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
-pozyskiwanie żywności, szczególnie niehandlowej lub o krótkich terminach przydatności do spożycia,
-gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja,
-promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawstwu.

Banki żywności służą
-potrzebującym pomocy żywnościowej, w tym niedożywionym dzieciom, w szczególności z rodzin wielodzietnych, ludziom niepełnosprawnym, bezdomnym, a także samotnym osobom w podeszłym wieku, chorym lub niezaradnym życiowo, poprzez organizacje charytatywne;
-darczyńcom poprzez sprawny i terminowy odbiór nadwyżek żywności oraz podterminowych lub uszkodzonych partii żywności umożliwiający odpis od podatku dochodowego oraz zwolnienie z podatku VAT, jak również poprzez promowanie w mediach ich życzliwości i ofiarności;
-organizacjom trzeciego sektora, w obszarze polityki społecznej poprzez wsparcie ich działań w zakresie dożywiania społeczeństwa polskiego, dzięki przekazywanej żywności organizacje zostają odciążone od procesu pozyskiwania żywności, mogąc skupić się na swojej działalności statutowej i tym samym sprawniej i efektywniej realizować zadania prospołeczne.

W chwili obecnej realizowany jest unijny program PEAD dzięki któremu poprzez Bank Żywności we Wrocławiu do ponad 70 organizacji pozarządowych trafiać będzie do końca roku żywność o wadze ponad 1000 ton. Poza żywnością unijną bank prowadzi zasadniczą działalność czyli naturalny pozysk dużych partii żywności i rozdysponowuje je pomiędzy swoich beneficjentów organizacyjnych. Pod opieką beneficjentów organizacyjnych znajduje się ponad 32 tysiące beneficjentów indywidualnych, liczba ta stale rośnie wraz nowo zgłaszającymi się organizacjami. Odbiorcami wsparcia banku są w głównej mierze organizacje pozarządowe oraz placówki charytatywne prowadzone przez jednostki związków wyznaniowych. Bank żywności wspiera jedynie aktywnie prowadzoną działalność dożywieniową. Szczególnie cenimy sobie lokalność jako wyznacznik pracy współpracujących z nami organizacji. Obszarem działalności jest region Dolny Śląsk.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.