• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej
    KRS 0000178532

Utworzenie w 1990 roku Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej podyktowane było troską o zdrowie społeczeństwa regionu i kraju. Decyzję o powołaniu Fundacji podjęli ludzie, którym nie obca była troska o wspomaganie skromnych zasobów służby zdrowia, a tym samym o losy naszego zdrowia. Dlatego też Fundacja za cel swojego działania statutowego przyjęła szeroko pojętą pomoc służbie zdrowia, mając na względzie braki w wyposażeniu placówek medycznych i ciągłe niedoinwestowanie tej dziedziny. Pozyskane środki finansowe przeznaczane są na zakup aparatury i sprzętu medycznego, modernizację i rozbudowę obiektów służby zdrowia, szkolenie kadry medycznej oraz zaspakajanie innych ważnych potrzeb służących poprawie lecznictwa. Nie jesteśmy także obojętni w niesieniu pomocy osobom borykającym się z ciężkimi problemami zdrowotnymi.

Biorąc pod uwagę, iż człowiek i jego zdrowie są wartością największą, pragniemy pozyskać zrozumienie istoty naszych działań, ich akceptację i przychylność ludzi dobrej woli, którym nie obce jest niesienie pomocy innym.
Ośmielamy się więc apelować do wszystkich Państwa o wzmocnienie naszej idei i wsparcie finansowe dla realizacji celów Fundacji.

Wyrażamy nadzieję, że prośba nasza nie pozostanie obojętna i przyczyni się do udziału Państwa w tej szczytnej i ważnej misji.

Za poparcie i okazaną pomoc materialną, z góry serdecznie dziękujemy.

Zarząd Fundacji

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.