• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja"
    KRS 0000180506

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom szczególnej troski i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans i zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu tych osób i ich rodzin.

Cele statutowe realizujemy poprzez podejmowanie szeregu działań. Do najważniejszych zaliczamy prowadzenie:
- Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin,
- świetlicy socjoterapeutycznej, oraz punktu rehabilitacji dzieci głuchych i niedosłyszących.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.