• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna
    KRS 0000182507

Celem Fundacji jest:
- Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży.
- Wzrost aktywności edukacyjnej.
- Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
- Rozwój współpracy międzynarodowej młodzieży w dziedzinie edukacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów.
- Przyznawanie stypendiów dla młodzieży podejmującej studia za granicą.
- Współpracę z pracodawcami w zakresie pozyskiwania stypendiów fundowanych oraz otwarcia rynku pracy dla stypendystów.
- Fundowanie nagród i stypendiów dla laureatów konkursów, turniejów, i olimpiad przedmiotowych.
- Finansowanie kosztów kursów i egzaminów z zakresu nauki języków obcych.
- Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów fundacji.
- Współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, szkołami wyższymi, organizacjami państwowymi, społecznymi i wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, oraz podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych fundacji.
- Tworzenie i realizację programów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi fundacji.


Realizowane programy:
- Stypendia dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi (w nauce).
- Stypendia dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi.
- Stypendia dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.
- Stypendia pomostowe dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich.
- Stypendia w formie dofinansowania do intensywnych kursów językowych.
- Krajowe i zagraniczne programy stażowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.