• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Agencja Współpracy i Rozwoju - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "SAS"
    KRS 0000184074

Celem Stowarzyszenia jest:
a) kształtowanie relacji społecznych sprzyjających integracji w rodzinie, szkole, pracy wspólnocie ludzi niepełnosprawnych,
b) świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
c) animowanie grup samopomocowych,
d) działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
e) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju i promocji regionu,
f) wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych,
g) wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
h) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
i) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
j) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
k) pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska,
l) propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocje postaw pro społecznych i pro obywatelskich.

Prowadzone działania
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
-organizowanie grup samopomocowych, pomocy materialnej oraz finansowej osobom potrzebującym,
-poradnictwo, szkolenie oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
-współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
-działalność szkoleniową w formie: kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji itp.,
-utworzenie systemu informacji (Bank danych na temat organizacji pozarządowych i instytucji w regionie),
-współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa lokalnego,
-wydawanie materiałów informacyjnych,
-aktywizacje społeczności lokalnej w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
-wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
-wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.