• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Słoneczko"
    KRS 0000186434

Fundacja „Słoneczko” została założona w 2004 roku, mieści się we wsi Stawnica.

 

Fundacja bierze sobie za cel pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Stara się promować działalność rehabilitacyjną. Organizuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularno-naukową w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych. Finansuje stypendia oraz badania naukowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi bezpłatne subkonta dla swoich podopiecznych. Organizuje zbiórkę środków materialnych i finansowych. Współpracuje z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi. Dzięki wsparciu ludzi dobrego serca, podopieczni mają szansę na samodzielną egzystencję i lepszą przyszłość.

Fundacja „Słoneczko” powstała 9 stycznia 2004 roku i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr. KRS 0000186434, a status organizacji pożytku publicznego otrzymała 09.02.2005 roku.

Celem działalności statutowej Fundacji jest: promowanie działalności rehabilitacyjnej, aktywizowanie ludzi pełnosprawnych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjowanie oraz wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna dla osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja „Słoneczko” gromadzi środki materialne i finansowe pochodzące z darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych. Fundacja realizuje współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Formą działania Fundacji „Słoneczko” jest udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji; organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań tematycznych tj. konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom niepełnosprawności. Do bezpośrednich działań Fundacji na rzecz osób fizycznych można zaliczyć pomoc materialną dla osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i innych działań przystosowawczych do lepszego funkcjonowania fizycznie i intelektualnie, do usamodzielniania, fundowanie stypendiów, pomoc zarówno organizacyjną jak i w pokrywaniu kosztów operacji medycznych i zabiegów rehabilitacyjnych, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życia codziennego nie tylko osób niepełnosprawnych, ale też ich rodzin będących w trudnej sytuacji, aby ich warunki bytowania były godne. Fundacja stawia sobie zadanie  finansowanie  badań naukowych dotyczących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez  kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

 Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.