• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Praw Kobiet
    KRS 0000188668

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1. poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zwłaszcza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotykają kobiet;
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego stratusu kobiet i mężczyzn, praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;
8. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet;
9. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych projektów i programów z perspektywy praw kobiet i równouprawnienia płci;
2. monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji oraz towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw mających na celu w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wykluczeniu społecznemu kobiet z innych przyczyn;
4. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, konferencji i szkoleń oraz współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości kobiet oraz całego społeczeństwa w zakresie praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu kobiet oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
5. budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
6. organizowanie spotkań otwartych, prowadzenie telefonu informacyjno-interwencyjnego oraz wydawanie poradników i innych publikacji w celu podnoszenie świadomości kobiet w zakresie należnych im praw i wolności;
7. gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć;
8. organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy dla kobiet, których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
9. uwrażliwianie przedstawicieli instytucji stosujących prawo na problem przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć m.in. poprzez organizowanie szkoleń.

Więcej o naszej działalności można przeczytać na stronie www.cpk.org.pl

Fundacja posiada oddziały w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Grójcu oraz Żyrardowie. Można zaznaczyć na jaki oddział Państwo chcą dokonać wpłaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.