• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"
    KRS 0000192452

Celem Stowarzyszenia jest:
- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego;
- animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

Prowadzone działania:
1. Program "Klub Otwartych Serc"
Program realizowany jest od 1990 roku i adresowany do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest:
- tworzenie kół rodziców, opiekunów wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną (szeroko pojęta pedagogizacja rodziców, oraz realizacja zadań zmierzających do aktywnego ich działania na rzecz rozwiązywania problemów na jakie napotykają zarówno oni, jak ich rodzice),
- rehabilitacja i terapia prowadzona w 3 grupach (Warsztat Terapii Zajęciowej, Grupa Wsparcia dla Młodzieży, Koło Dzieci Niepełnosprawnych),
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych i prowadzenie zajęć terapeutycznych,
- organizacja i udział w imprezach prezentujących umiejętności niepełnosprawnych (spartakiady sportowe, prezentacje artystyczne i manualne, wystawy),
- organizacja szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Od 2003 roku w ramach programu realizowano następujące projekty w zakresie terapii, rehabilitacji i reedukacji:

A. Projekt Środowiskowy Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Być Razem", który został przekształcony w Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego.

B. „Spotkanie Przyjaciół” - Regionalna Impreza Integracyjna .
Projekt realizowany jest od 2000 roku przez nasze Stowarzyszenie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne z siedmiu województw, a od 2008 roku również partnerzy z Niemiec. Ogółem w imprezie bierze udział około 1500 osób z czego 500 to osoby niepełnosprawne. Biorą oni udział w zawodach sportowych, w grach i konkursach sprawnościowych oraz prezentacjach artystycznych (teatralnych, wokalnych, tanecznych). Na zorganizowanych stoiskach uczestnicy imprezy mogą oglądać prace wykonane w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domach Samopomocy.
2. Program "Akademia Lokalnej Aktywności"
Program zorientowany jest na aktywizowanie społeczności lokalnej przez wyposażenie osób objętych programem w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Efektem programu jest:
- promocja aktywnych postaw prospołecznych obywateli, opartych na zasadach wolontariatu,
- profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działań obywatelskich, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej,
- odpowiedzialne i kompetentne uczestnictwo liderów społecznych w strukturach samorządu lokalnego,
- inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych.

A. Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu"
Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładło szczególny nacisk na aktywizowanie młodzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu". Projekt jest kontynuacją podejmowanych działań od początku istnienia Stowarzyszenia, a opartych na pracy wolontarystycznej. Celem programu jest wyposażenie osób w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Projekt nasz włączony jest do ogólnopolskiej sieci.

3. Program "Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji"
Program ukierunkowany jest na profesjonalizację i federalizację działań sektora pozarządowego oraz współpracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na zasadach subsydiarnych. Realizowane zadania mają, m.in. na celu zwiększenie dostępu lokalnych NGO`s do informacji poprzez prowadzenie Centrum Profesjonalizacji Działań NGO’s.
A. Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.
Od 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" istnieje grupa robocza organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego, która przyjęła nazwę Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej. Głównym celem istnienia Rady jest profesjonalizacja i współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz realizowanie zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach współpracy z samorządami, opartej na zasadach subsydiarności. Koordynowanie działań Rady zostało powierzone naszemu Stowarzyszeniu, a następnie dołączone do zadań programu Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji. W skład Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi 13 organizacji, które współpracują w oparciu o:
- opracowany regulamin określający zasady współpracy,
- system przepływu informacji,
- harmonogram działań w zakresie organizacji imprez, szkoleń.

4. Program "Proeuropejski"
Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" uznając przystąpienie Polski do UE za kontynuację przemian ekonomiczno - ustrojowych, konsekwentnie od roku 1997 popularyzuje ideę zjednoczonej Europy.
Program realizowany jest od 1998 r. i ma na celu:
- Upowszechnianie wiedzy na temat integracji w kontekście przystąpienia Polski do UE;
- Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z krajów UE i Europy wschodniej;
- Budowanie akceptacji społecznej dla wejścia Polski w struktury unijne;
- Przygotowanie społeczności do referendum akcesyjnego a następnie funkcjonowania Polski w UE.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.