• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pogotowie Społeczne
    KRS 0000193382

Celem Stowarzyszenia jest:
1. tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2. rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
3. niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5. wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukac i przedsiębiorczości,
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
7. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
10. wspieranie rodzin w kryzysach ekonomicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz innych kryzysach,
11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
13. działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
14. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

A). Działalność statutowa odpłatna
1) tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
2) tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
3) organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
4) pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
5) inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
6) podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
7) inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo
8) promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
9) prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
10) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
11) propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
13) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
14) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych dla rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
15) prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi

B). Działalność statutowa nieodpłatna
1) prowadzenie programów edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości
2) integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
3) współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
4) wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych,
6) inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
7) przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
8) zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
9) organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
10) fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
11) prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
12) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu socjalno-bytowego,
13) animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
14) prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
15) podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
16) prowadzenie poradnictwa prawnego, oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych, biur porad obywatelskich
17) prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
18) pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking),
19) przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych
20) prowadzenie programów, szkoleń, w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i obronnych
21) edukacja mająca na celu zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na płeć
22) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
23) prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy dla osób, dzieci i rodzin zagrożonych i dotkniętych uzależnieniem, problemem przemocy w rodzinie i innymi dysfunkcjami społecznymi
24) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
25) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
26) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
27) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
28) promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.