• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Jesteśmy"
    KRS 0000193829

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
- poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej,
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
- organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
- organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych,
- organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- propagowanie i organizowanie sportu i czynnego wypoczynku osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych.
3. Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym .
4. Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom niepełnosprawnym.
5. Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych.
6. Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
7. Współpraca z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.
8. Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych celów i zadań stowarzyszenia.
9. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i placówkami w kraju i za granicą o podobnych celach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
2. Pozyskiwanie lokalu na ZAZ i przystosowanie ich do wymogów stawianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia i działalności ZAZ.
3. Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu.
4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia.
5. Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
6. Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.
7. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących informacji i pomocy.
8. Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
9. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
10. Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków z organizacjami pozarządowymi.
11. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.