• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wolnego Słowa
    KRS 0000195433

Stowarzyszenie Wolnego Słowa założyli uczestnicy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego oraz kultury niezależnej.
Stowarzyszenie powstało w 2003 r., zrzesza obecnie ponad tysiąc osób i jest organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat oporu wobec władzy komunistycznej w latach 1956-1989 oraz promocją najnowszej historii Polski.
SWS integruje byłych działaczy podziemia oraz wspiera tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej czy zdrowotnej. To wyjątkowo smutne, jak wiele bardzo zasłużonych dla Polski i Wolności osób dotknęła bieda i choroby. Dlatego, w 2012 r.
w ramach Stowarzyszenia Wolnego Słowa powołaliśmy Fundusz Zasłużonych.
Na koncie Funduszu gromadzone są środki pochodzące z darowizn, przeznaczone na pomoc dla działaczy antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiar stanu wojennego, w szczególności dla osób
w przeszłości więzionych i internowanych, znajdujących się dziś w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Radę Społeczną Funduszu Zasłużonych, która po rozpoznaniu każdego indywidualnego przypadku podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i o jej wysokości .
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa uchwałą
z dnia 27 lutego 2017 r. powołał do Rady:
Mirosława Chojeckiego - działacza opozycji
w PRL, założyciela i pierwszego szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, członka KSS „KOR”, szefa emigracyjnego „Kontaktu”;
Gabriela Janowskiego - działacza opozycji
w PRL, lidera NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowanego, senatora, posła kilku kadencji, ministra rolnictwa;
Przemysława Miśkiewicza - działacza opozycji w PRL, członka Solidarności Walczącej, działacza podziemnego NZS, szefa Stowarzyszenia Pokolenie;
Joannę Onyszkiewicz - działaczkę opozycji
w PRL, współpracowniczkę „Tygodnika Wojennego”, wnuczkę Marszałka Józefa Piłsudskiego;
Jana Wyrowińskiego - działacza opozycji w PRL, internowanego w Potulicach i Strzebielinku, wicemarszałka Senatu RP, współautora ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

W naszej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie pomagamy przy ubieganiu się o:
- status działacza opozycji antykomunistycznej,
- uzyskanie poświadczenia o działalności na rzecz organizacji antykomunistycznej (uznanie lat do emerytury),
- przyznanie i nadanie odznaczeń państwowych oraz Krzyża Wolności i Solidarności.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie inicjowaliśmy i wspieraliśmy dobre rozwiązania w ustawie o działaczach
opozycji antykomunistycznej.
Do naszego dorobku popularyzującego wiedzę o opozycji w powojennej historii Polski należą:
- cztery wyprodukowane przez SWS filmy dokumentalne;
- archiwum liczące ponad 5000 egzemplarzy druków podziemnych;
- blisko 30 przygotowanych wystaw;
- ponad 40 publikacji;
- około 300 zorganizowanych przez SWS konferencji, spotkań środowiskowych, promocji książek;
- ponad 400 godzin przeprowadzonych lekcji „żywej historii” w szkołach ponadpodstawowych;
- nagrania ponad 700 notacji z działaczami opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

Nasze przedsięwzięcia obejmowali honorowym patronatem m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
Premier, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prezydent m.st. Warszawy.

Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik został powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.