• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Amicus"
    KRS 0000196290

Misja
Wspieranie w rozwoju osób niepełnosprawnych, tak aby mogły aktywnie uczestniczyć w każdej sferze życia, odnosić sukcesy i czuć się szczęśliwymi.

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc w rozwoju osób niepełnosprawnych oraz rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej i popularyzacja metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, a w szczególności:
- organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- wszechstronna pomoc w dynamizowaniu rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
- pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem oraz terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu
- organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie patologii społecznej
- organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy mających na celu zdobycie zawodu przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie
- popularyzacja tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dziecka.

Prowadzone działania
Obecnie realizowane projekty (2007 rok):

Projekt "My też możemy" obejmuje działania związane ze stworzeniem młodzieży niepełnosprawnej z powiatu ostródzkiego możliwości wyjścia z izolacji społecznej poprzez bogatą ofertę działań kulturalnych skierowanych do tej grupy osób. W ramach projektu zostaną zrealizowane:
- VI Powiatowy Konkurs Recytatorski "Świat słowem malowany"
- V Powiatowy Festiwal Piosenki "Śpiewać każdy może"
- Uroczyste spotkanie z mamami i ojcami z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

Projekt "Pan Maluśkiewicz, czyli odkrywamy u siebie żyłkę podróżnika", ma na celu podejmowanie działań sprzyjających znoszeniu barier ograniczających szanse osób niepełnosprawnych na udział w normalnym życiu oraz uczulanie dzieci, młodzieży i dorosłych na problemy osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu realizowane są:
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie "Perła"- w zajęciach będzie brało udział 15 osób niepełnosprawnych i 15 pełnosprawnych pod okiem instruktora oraz opiekunów. Zajęcia te mają na celu oswojenie dzieci z wodą, rewalidację niepełnosprawnych, poprawę kondycji fizycznej pełnosprawnych, naukę pływania oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności młodzieży pełnosprawnej za ich mniej sprawnych kolegów.
- Spływ kajakowy Ostróda - Piławki - w spływie weźmie udział około 40 osób (po 15 osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 9 opiekunów i rodziców oraz ratownik). Będziemy płynąć wzdłuż linii brzegowej z Ostródy do Piławek. Na miejscu zostanie zorganizowane ognisko, wspólny posiłek oraz gry i zabawy ruchowe. Kolejnym etapem będzie powrót kajakami do Ostródy. Młodzież będzie płynąć w parach pełnosprawny plus niepełnosprawny. Wspólny spływ, posiłek i zabawa mają na celu bliższe poznanie oraz uczulenie młodzieży pełnosprawnej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
- Rejs statkiem Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej po Jeziorze Drwęckim - w wycieczce weźmie udział 40 osób (po 15 osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów i rodziców). Podróż odbywać się będzie z Ostródy do Buczyńca (pierwszej pochylni Kanału Ostródzko - Elbląskiego). Podczas rejsu młodzież gimnazjalna zaprezentuje swoim rówieśnikom krótką historię Kanału Ostródzko-Elbląskiego, opowie o ciekawych i rzadkich gatunkach roślin i zwierząt, które można zaobserwować na trasie wycieczki. Rejs statkiem "białej floty" oraz spływ kajakowy będzie doskonałym sposobem na zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu pojezierza mazurskiego. Podziwiać będziemy dziewiczą przyrodę powiatu ostródzkiego, jak również zapoznamy się z interesującym pod względem technicznym, unikalnym w skali światowej kanałowym szlakiem wodnym.
- Podsumowaniem spływu kajakowego i rejsu statkiem "białej floty" będzie konkurs plastyczny pt. " Odkrycia z naszych podróży". Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Wszystkie prace utworzą ciekawy "album - przewodnik" po okolicy.

Hipoterapia dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnej intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (25 osób).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.