• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Kieleckiej
    KRS 0000198087

Nadrzędnym celem Caritas jest realizacja przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Pośród celów szczegółowych Caritas należy wymienić:
a) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
b) prowadzenie stałej formacji pracowników Caritas i wolontariuszy;
c) szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia;
d) jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie diecezji;
e) organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starcom, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
f) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im różnorodnej pomocy;
g) organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą;
h) organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych;
i) pomoc dla rodzin osób skazanych oraz reintegracja społeczna byłych więźniów;
j) utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych Diecezji w Polsce oraz Caritas Polska i Caritas innych krajów;
k) promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy;
l) wychowanie dzieci i młodzieży a zwłaszcza prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym;
m) zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego;
n) propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej i wspomaganie innych instytucji w dostępie do funduszy strukturalnych UE;
o) współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne, organizacje wyznaniowe i inne;
p) występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji;
q) zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

Caritas realizuje swoje cele poprzez:
- Organizowanie kursów, szkoleń i innych form systematycznego kształcenia pracowników i wolontariuszy, w tym prowadzenie ośrodków naukowych studiów społecznych i socjologicznych o różnorodnym poziomie naukowym;
- Organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, zjazdów, poradnictwa różnego typu;
- Urządzanie nabożeństw, organizowanie praktyk religijnych jak dni skupienia, rekolekcje, dni społeczne oraz animowanie wszystkich wiernych do czynnej służby bliźniemu;
- Wydawanie biuletynu, wytycznych i innych materiałów instruktażowo-szkoleniowych, wydawanie czasopism i książek;
- Prowadzenie stałych akcji finansowych dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne, między innymi przez zakładanie i prowadzenie instytucji działalności gospodarczej, jednostki te powinny stanowić komórki wyodrębnione organizacyjnie;
- Tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, punktów konsultacyjnych i ośrodków terapeutycznych;
- Prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych (np. domów pomocy społecznej, schronisk, środowiskowych domów samopomocy, ognisk wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych, stołówek, klubów młodzieżowych itp.);
- Prowadzenie placówek wykonujących rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych (w tym zakładów pracy chronionej, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów aktywności zawodowej, placówek integracji społecznej itp.);
- Organizowanie wypoczynku letniego i śródrocznego dla dzieci i młodzieży (np. kolonie, wycieczki, obozy itp.);
- Organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych tak gotówkowych jak i rzeczowych;
- Organizowanie własnych placówek działalności gospodarczej dających pracę i zarobek potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym, a przeznaczającym dochody na cele charytatywne (np. apteki ogólnodostępne, stołówki, sklepy);
- Organizowanie imprez dochodowych, zbiórek na rzecz potrzebujących itp. celem przysporzenia środków na działalność charytatywną;
- Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą i opieką;
- Opracowywanie programów działalności charytatywnej w Diecezji Kieleckiej w oparciu o wskazania Biskupa Diecezjalnego jak i własne rozeznanie potrzeb terenu;
- Przyjmowanie pomocy rzeczowej (humanitarnej) z zagranicy oraz na miarę możliwości wysyłanie własnych transportów z pomocą do krajów biedniejszych lub dotkniętych klęską żywiołową.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.