• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
    KRS 0000198280

Terenem działania Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest obszar całego kraju, a podopiecznymi Fundacji osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne strefy Polski. W większości w małych miasteczkach i wsiach. Z tego też względu celem Fundacji jest integracja i aktywność grupy społecznej na rzecz, której działa. W swojej pracy koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa
beneficjentów fundacji w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Już od dekady Fundacja kontynuuje program sumarycznej rehabilitacji pourazowej mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu i intensywnej działalności Postanowieniem z dnia 08 marca 2005 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , w sprawie sygn. akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/573/5/970 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, w ramach swojej działalności w zakresie pomocy społecznej, przeważającą część zgromadzonych środków przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).
Co ma m.in. za zadanie:
- poprawę dotychczasowej sprawności osób niepełnosprawnych, zwiększenie umiejętności ruchowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
- redukcję odczuwanego poziomu lęku i niepewności w samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu w życiu codziennym,
- usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
- pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej,
- likwidację barier uniemożliwiających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
- przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz umożliwienie stopniowego wkraczania Beneficjentów ostatecznych, w aktywne życie swoich społeczności lokalnych.
Poza tym działalność Fundacji “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych opiewa w szczególności na:
1. kontynuacji akcji informacyjnej o działaniach Fundacji i możliwościach uzyskania pomocy ze strony Fundacji;
2. inicjowaniu współpracy na rzecz pożytku publicznego, w sferze realizacji zadań statutowych Fundacji, z właściwymi organami władzy, ośrodkami, organizacjami czy instytucjami, zmierzającej do zwielokrotnienia efektów swojej pracy;
3. aplikowania o środki finansowe w formie dotacji na działalność statutową Fundacji, jak i indywidualne potrzeby swoich podopiecznych;
4. szukaniu darczyńców i sponsorów;
5. przyjmowania, rozpatrywania i realizacji podań, próśb i wniosków od osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członków ich rodzin;
6. odwiedzania chorych w wyniku wypadku drogowego;
7. etycznego przeprowadzania wywiadów w kontekście okoliczności mających na celu rozpoznanie położenia społecznego i warunków egzystencji osób starających się o wsparcie finansowe;
8. stosowania stałego kontaktu z podopiecznymi Fundacji celem świadomości i orientacji o bieżącej sytuacji co do potrzeb i stanu zdrowia chorego oraz służenia mu w zakresie zadań statutowych Fundacji bezpośrednim wsparciem;
9. działania mające na celu odzyskania przez ofiary i ich rodziny równowagi wewnętrznej poprzez wsparcie psychiczne;
10. prowadzenia konsultacji, doradztwa i pomocy w zakresie zgromadzenia niezbędnych dokumentów w sprawach formalno-urzędowych z tego tytułu;
11. współpracy z wolontariuszami na poziomie społecznie odpowiedzialnych działań na rzez pożytku publicznego oraz w ramach działalności statutowej Fundacji “Nadzieja”;
12. czynnym tworzeniu tzw. "siatki wolontarystycznej włączając swoich podopiecznych w działalność społeczną Fundacji, polegającą na budowie systemów i struktur związanych z wzajemną pomocą. Kształtowania u tych osób, postaw odpowiedzialności, empatii i otwartości poprzez zachęcanie ich do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań w tym realizowanie programów autorskich, służącym społecznością w których żyją;
13. organizacji różnych imprez w celu pozyskania funduszy;
14. organizacji w ramach programu „ Rehabilitacja i rozwój psychofizyczny poprzez wypoczynek, turystykę i rekreację”, cyklicznych, grupowych wyjazdów osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków komunikacyjnych wraz z opiekunami na 14-to dniowe turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne;
15. kontynuacji podjętych w latach ubiegłym, programów pomocowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.