• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Orion
    KRS 0000199532

Cele statutowe Fundacji to:
-działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
-działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
-działanie na rzecz mniejszości narodowych i ochrona ich dziedzictwa kulturowego na terytorium RP,
-kreowanie i umacnianie współpracy między lokalnymi władzami administracji rządowej i samorządowej, oświatowymi, instytucjami pozarządowymi, mediami i Policją w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przestępczości powstałej na tym tle i innym patologiom społecznym;
-inicjowanie i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
-wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
-i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk inicjowanie patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
-wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
-angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie w tym zakresie;
-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie;
-prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości, itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.
-i otaczanie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk inicjowanie patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi;
-wypracowanie i realizowanie programów i inicjatyw służących szeroko pojętej profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzieży i osób dorosłych;
-angażowanie środowiska medycznego w ideę przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom i ścisłe współdziałanie w tym zakresie;
-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i upośledzonych społecznie;
-prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, łącznie z prowadzeniem domów opieki społecznej, domów pogodnej starości, itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz upowszechnienia ochrony i promocji zdrowia oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w okresie wakacji letnich. Działania na rzecz Integracji Europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
Fundacja Orion dzierżawi z przeznaczeniem na działalność statutową zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy położony w Orłowie (gmina Inowrocław). Fundacja Orion w 2008 roku kontynuowała prace remontowe mające na celu odrestaurowanie tego obiektu kulturalnego pochodzenia niemieckiego oraz przystosowanie go do prowadzenia działalności statutowej.
Fundacja otacza również opieką emerytowanego nauczyciela i wychowawcę Aeroklubu, udostępniając mu bezpłatne mieszkanie na terenie obiektu Fundacji. Ponadto Fundacja wspierała leczenie niepełnosprawnego chłopca i kobietę z RZS oraz brała udział w organizacji Świąt Bożego Narodzenia w toruńskim Domu Dziecka przekazując artykuły cukiernicze w formie darowizny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.