• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Spółdzielców
    KRS 0000201225

Misja
Krzewienie idei spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego.
Popularyzowanie idei i zasad spółdzielczych i międzynarodowego ruchu spółdzielczego.
Krzewienie tradycji spółdzielczości polskiej.
Pobudzanie aktywności społeczeństwa na rzecz rozwoju spółdzielczości.
Przeciwdziałanie wypaczaniu zasad spółdzielczych.
Oddziaływanie na zapewnienia samodzielności i samorządności organizacji spółdzielczych.
Podejmowanie działań na rzecz równoprawnego traktowania spółdzielni w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Prowadzone działania
Współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą, Związkami Spółdzielczymi i Spółdzielniami.
Organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań na których omawiane są aktualne problemy spółdzielczości, dyskutowane wnioski i propozycje zmierzające do rozwoju działalności organizacji spółdzielczych.
Współdziałanie z: ministerstwami i urzędami w zakresie polityki podatkowej, organizacji spółdzielni, likwidacji bezrobocia.
Aktywizowanie członków Stowarzyszenia oraz działaczy spółdzielczych do inicjowania i organizowania w środowisku lokalnym spółdzielni, dostosowanych do potrzeb środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.