• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze"
    KRS 0000202357

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz medycznych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie oraz niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych intelektualnie, chorych, starszych poprzez formy stacjonarne i pół stacjonarne środowiskowe.
2. Organizacja terapii, wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.
3. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych, doradztwa i konsultacji z zakresu pomocy społecznej.
4. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Propagowanie wolontariatu.
6. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Wspieranie inicjatyw Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie służących pełnej realizacji potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, rehabilitacyjnych, medycznych mieszkańców oraz innych potrzeb.
2. Pozyskiwanie z różnych źródeł środków materialnych i finansów, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Współpracę z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze pomocy społecznej.
4. Inne formy i zakres działań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.