• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego "Wspólny Cel"
    KRS 0000202543

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i podniesienie jakości więzi społecznych oraz jakości życia mieszkańców Bramek i okolic.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- wspieranie aktywności obywateli,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej,
- wspomaganie przedsiębiorczości, nauki, kultury, edukacji,
- rozwój kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:
Sukcesem Stowarzyszenia było zorganizowanie festynu - imprezy plenerowej dla mieszkańców Bramek i okolic.
Organizacja jest w fazie rozwoju. Aktywnie współdziała z przedstawicielami gminy w zakresie tworzenia Programu współpracy gminy z NGO`s.

Organizujemy corocznie dwa dwutygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w czasie wakacji, organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych oraz zajęcia świetlicowe tzw. "soboty".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.