• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wspólnota Pocieszenia
    KRS 0000202620

Misja
- niesienie pomocy bezdomnym i bezrobotnym ludziom potrzebującym,
- wspieranie działalności świetlicy działającej przy parafii MBP,
- wspieranie działalności Klubu Wsparcia Koleżeńskiego dla bezrobotnych
- wsparcie dla chorych (rehabilitacja i refundacja lekarstw)

Prowadzone działania
Odbiorcami naszych działań są głównie osoby w ciężkiej sytuacji materialnej, bezrobotni, rodziny wielodzietne, emeryci, renciści.
Działania prowadzone są w formie:
- paczki żywnościowe, (w okresie zimowym cieple śniadania) pomoc materialna,
- opłacamy zabiegi rehabilitacyjne
- refundujemy opłaty za leczenie
- stypendia dla młodzieży
- wyprawki do szkoły
- spotkania z profesjonalistami w celu pomocy w uzyskaniu pracy dla bezrobotnych,
- spotkania wigilijne i choinkowe dla samotnych,
- pomoc dydaktyczna i materialna dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.