• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomóż Dorosnąć
    KRS 0000203456

Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).

Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych:
a) stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców;
b) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej, dorosłego życia;
c) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego;
d) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną - dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia;
e) integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z młodzieżą i dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Jest to wyłączna działalność statutowa Fundacji. Pojęcie rodzina dysfunkcyjna oznacza w tym wypadku rodzinę, która nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dziecka, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo.

Działalność Fundacji dotyczy więc:
a) dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość)
b) dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinach
c) dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych
d) dzieci i młodzieży, która na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone możliwości edukacji.
e) dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z wychowywaniem i edukacją których rodzina sobie nie radzi(z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne)
f) pomocy rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych - zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży)
b) zapewnienie opieki psychoterapeutycznej swoim podopiecznym
c) organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym (korepetycje, kursy, szkolenia)
d) finansowanie kursów językowych
e) pomoc materialną, zdrowotną, rzeczową oraz żywnościową swoim podopiecznym
f) finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
g) prowadzenie punktu poradnictwa dla rodziców - działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.