• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
    KRS 0000203720

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) popularyzację wiedzy o tradycjach bojowych i pokojowej służbie żołnierzy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

2) współdziałanie z jednostkami i instytucjami wojskowymi, placówkami naukowymi w inicjowaniu i koordynowaniu badań historii 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

3) archiwizacja dokumentów z historii 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

4) obrona interesów zawodowych byłych żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,

5) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,

6) organizowanie zjazdów, spotkań środowiskowych członków Stowarzyszenia,

7) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

8) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu jak i w prasie wojskowej,

9) przeprowadzanie zebrań i posiedzeń poświęconych omawianiu, organizowaniu, i opiniowaniu działalności statutowej podejmowaniu stosownych uchwał,

10) pomoc w zakresie warunków socjalnych i zdrowotnych członków Stowarzyszenia,

11) opracowywanie i przedkładanie postulatów, wniosków organom wojskowym, państwowym, samorządowym dotyczących członków Stowarzyszenia,

12) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszy byłych jednostek 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej lub szczególnych osiągnięć Stowarzyszenia,

13) zapewnienie uczestnictwa członkom Stowarzyszenia w obchodach świąt wojskowych i państwowych oraz rocznic historycznych, ćwiczeniach, pokazach organizowanych przez Wojsko Polskie,

14) udział członków Stowarzyszenia w kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa, młodzieży oraz szacunku i pamięci do tradycji walk niepodległościowych i chwały oręża polskiego,

15) przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia zasad honoru i godności oraz obyczajów Wojska Polskiego,

16) współdziałanie z odpowiednimi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.