• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja - Przygoda z Edukacją
    KRS 0000203893

Misja
Pokazujemy młodym ludziom, że to, kim i jacy będą w przyszłości zależy przede wszystkim od ich chęci do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności społecznych.

Cele:
1) wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich w tym wartości pracy,
2) promowanie wartości chrześcijańskich i idei ekumenizmu,
3) wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
4) organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
5) inicjowanie, popieranie i aktywizacja wszelkich form nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej działaniom na rzecz poznania, pokoju i pojednania między narodami,
6) inicjowanie, popieranie i uczestnictwo we wszelkich formach nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej służącej rozwojowi intelektualnemu i profesjonalnemu dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej.

Prowadzone działania
-"life coaching" - wspieranie zagubionych młodych ludzi
- motywowanie mlodzieży w wieku 14-25 lat do udziału w międzynarodowym programie "The International Award for Young People" więcej info na specjalnej stronie projektu www.intaward.pl
- zachęcanie pełnoletniej młodzieży do wyjazdu na Wolontariat Europejski EVS
- inspirowanie młodzieży i pracowników młodzieżowych do podejmowania róznorodnych dzialań na rzecz społeczności lokalnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.