• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Lubelskiej
    KRS 0000204819

Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. ” (Kraków, 18.08. 2002 r.).

Caritas Archidiecezji Lubelskiej przez wszystkie lata swego istnienia, stara się szerzyć chrześcijańską naukę o miłości miłosiernej, zarówno wśród swoich wolontariuszy jak też wśród tych, którzy z różnych form pomocy korzystają. Mimo wielu trudności udziela wsparcia ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, organizując dla nich pomoc doraźną i długofalową. Zgodnie ze swoim statutem Caritas podejmuje i koordynuje dzieła charytatywne o zasięgu lokalnym, a także włącza się w akcje ogólnopolskie. Konsolidujące się struktury Caritas w postaci Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas i wolontariatu młodzieżowego, odbudowywana baza materialna pozwala na ciągłe rozszerzanie zakresu działalności dobroczynnej - skuteczniejsze i szybsze docieranie do ludzi potrzebujących wsparcia.

Prowadzone działania:
- krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych - systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu
- analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
- organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej,
- systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów
- organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.