• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacyjne "Spożywczak"
    KRS 0000205254

Misja
Organizowanie i prowadzenie szkół, placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inspirowanie i wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie edukacji.
Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia lub które chcą wspierać te cele.
Zajmowanie stanowiska oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty.
Popularyzacja wiedzy o różnych formach edukacji poprzez odczyty, wykłady, spotkania, kursy, sesje, konferencje, itp.
Prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji.
Inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej w zakresie czasopism, książek, materiałów audiowizualnych.
Organizowanie szerokiej konsultacji społecznej, propagowanie nowych uregulowań dotyczących szkolnictwa.
Organizowanie kontaktów, współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi.
Wspieranie uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych poprzez udzielanie stypendiów.
Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Wspieranie obcokrajowców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Prowadzenie działalności charytatywnej.

Prowadzone działania
Prowadzenie kursów językowych dla mieszkańców Nowej Soli.
Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Soli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.