• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"
    KRS 0000205257

Misja:
Gromadzić różne środowiska osób wokół dobra, jakim jest człowiek i ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich i chorych.

Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza oraz charytatywna i dobroczynna, pomoc osobom chorym, starszym i samotnym;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów Stowarzyszenia;
- organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;
- ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
- działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- podtrzymywanie tradycji narodowych, praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej osób oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego.

Prowadzone działania:
- wsparcie realizacji programów profilaktycznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy - skierowane do dzieci, młodzieży, ich rodzin (szczególnie rodziców) - ok. 150 osób ze środowisk ubogich, dotkniętych problemem choroby, bezrobocia, uzależnień, rodzin niepełnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- spotkania i zajęcia integracyjne dla wychowanków przedszkola integracyjnego i świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, domu dziennego pobytu dla seniorów i ich rodzin o charakterze rekreacyjnym, informacyjnym, religijnym i międzypokoleniowym,
- dożywianie dzieci i młodzieży oraz dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD - z bezpłatnego dożywiania korzysta 108 osób w wieku od 2 do 24 lat, artykuły spożywcze otrzymują osoby z najuboższych środowisk, które nie otrzymują pomocy z innych źródeł,
- prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, chorych, ubogich i samotnych - "Dom Symeona i Anny" w Dębicy,
- rozwijanie wolontariatu i zaangażowanie wolontariuszy w działania ośrodka integracyjnego oraz w środowisku na rzecz dzieci, seniorów, osób samotnych i chorych,
- tworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i realizacja programów aktywizacji zawodowej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.