• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Łańcuch Wzajemności
    KRS 0000205924

Stowarzyszenie "Łańcuch Wzajemności" rozpoczęło swoją działalność w 2004r. jako Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach. W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków została zatwierdzona nowa nazwa Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności".
Od 2004r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
W dniu 07.10.2005 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości zostało wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu Karnego na działania związane bezpośrednio z ochroną zdrowia i ochroną środowiska. W dniu 20.11.2007 wpis ten został rozszerzony o działania na rzecz wsparcia ratownictwa drogowego.
Od 01.12.2008r. Stowarzyszenie jest członkiem Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego “HEROLD” a od 20.09.2010r. członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego “FOSa”.
Stowarzyszenie jest również członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego.
Od 08.11.2010r. w Stowarzyszeniu wykonywana jest kara ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.
Od 01.03.2010r. Stowarzyszenie współdziała z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz w ramach Karty Współdziałania.
Od 24.05.2011 Stowarzyszenie jest członkiem Sieci na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur.

W działalność zaangażowanych jest 36 członków Stowarzyszenia z powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego i olsztyńskiego.

Stowarzyszenie skupia aktywnych mieszkańców zarówno z miast jak i wsi. Współpracuje z grupą stałych wolontariuszy i partnerów. Stale podnosi kwalifikacje swoich członków. Dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowo - sprzętowym i pozyskuje finanse na swą działalność z różnych źródeł: dotacje, wpłaty z 1%, nawiązki, darowizny, składki członkowskie, działalność i praca własna członków, bez działalności gospodarczej oraz rozpoczęte zostały działania związane ze statutową działalnością odpłatną.
Podejmowane działania są poprzedzane planowaniem, odpowiednio dokumentowane oraz oceniane pod względem ich przydatności i sposobu realizacji.
Stowarzyszenie realizuje inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności wiejskich, dba o dziedzictwo kulturowe i promocję produktów lokalnych i walorów krajoznawczych oraz aktywizację społeczności lokalnej. Organizowany przez Stowarzyszenie Konkurs Piosenki jest rozpoznawalny i ma silną markę. “Krekolandia” jest w trakcie remontu oraz wyposażania i stanowi miejsce/zaplecze integracji i aktywności mieszkańców.
Stowarzyszenie ma pozytywny wizerunek w społeczności oraz wśród lokalnych instytucji i organizacji. Promuje swe działania w oparciu o stronę internetową i współpracę z mediami.
Członkowie Stowarzyszenia utożsamiają się ze swoją organizacją.

Członkowie Stowarzyszenia działają na zasadzie pracy społecznej i wolontariatu.
Stowarzyszenie w ramach współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi krajowymi oraz z Litwy, Niemiec i Holandii realizuje projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczas zrealizowano 40 projektów, w których jednym z głównych celów jest integracja mieszkańców powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego oraz organizacji partnerskich krajowych i międzynarodowych.
W ramach współpracy podopieczni stowarzyszenia uczestniczą we wzajemnych wizytach i wymianach mających na celu poznawanie kultury naszego kraju i krajów partnerskich oraz doskonalą umiejętności językowe.
Stowarzyszenie działa w zakresie wolontariatu krajowego i międzynarodowego w ramach, którego staż w Stowarzyszeniu odbył student z Tunezji – Majdi ABIDI. Obecnie kontynuowane są działania związane z realizacją Wolontariatu Długoterminowego w ramach projektu "Wolontariat rozwija wieś" oraz przygotowania do przyjęcie kolejnych wolontariuszy z innych krajów.

Działania skierowane do społeczności wiejskiej pokazały jak bardzo podopieczni Stowarzyszenia liczą na skierowaną do nich pomoc.
Stowarzyszenie jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju społeczności wiejskich, rozwiązywaniem jej problemów i niesieniem pomocy środowisku wiejskiemu.
Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów i wdrażanie w życie celów statutowych Stowarzyszenie wpływa na zmniejszanie różnic pomiędzy miastem i wsią. Działania te, w tym nieodpłatna działalność statutowa skierowane są bezpośrednio do:
- Członków Stowarzyszenia,
- osób, które aktywnie uczestniczą w prowadzonych działaniach,
- poprzez Członków Stowarzyszenia - do podopiecznych zgłaszanych i rekomendowanych przez Członków Stowarzyszenia,
a pośrednio do innych mieszkańców terenów wiejskich.

Kierownictwo i członkowie organizacji to osoby bardzo zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia. Cechują się konsekwencją w działaniu. Posiadają umiejętności animatorów i liderów w pracy w społeczności wiejskiej. Angażują się we własny rozwój, z korzyścią dla działań Stowarzyszenia, co potwierdzają wyróżnienia oraz liczne certyfikaty.

Opis prowadzonych działań znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swrw.pl oraz na stronie internetowej: www.lancuchwzajemnosci.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.