• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Akademia Edukacyjna"
    KRS 0000206697

Misja
Celami Fundacji są:
1) działalność pro-społeczna a rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
2) powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami oraz aktywne wspieranie procesu zbliżania Polski z zachodem i wschodem,
3) inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny.

Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
a) współpracę międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Fundacja,
b) wspomaganie inicjatyw i inwestycji służących poprawie i ochronie środowiska naturalnego oraz działań a rzecz ochrony zdrowia; w tym m.in. propagowanie zdrowego stylu życia i wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku,
c) wspomaganie inicjatyw i inwestycji służących modernizacji i poprawie funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych oraz rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywne współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami,
d) wspieranie procesu postępującej integracji europejskiej poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, ścisłą współpracę euroregionalną, prowadzenie centrum doradztwa, popieranie i wspieranie inicjatyw lokalnych popularyzujących ideę integracji europejskiej,
e) wspieranie działań i inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa i jakości życia, w tym m.in. organizowanie pomocy humanitarnej,
f) aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Fundacji,
g) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Fundacji.
2. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
a) utworzenie ośrodka pełniącego funkcję centrum społecznego informacji, integracji, edukacji i kultury,
b) wspomaganie inicjatyw i inwestycji służących nauce, kulturze i sztuce; w tym m.in.:
- organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
- fundowanie stypendiów i nagród
- prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego,
c) wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Fundacji,
3.Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie pokrywaniu kosztów realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego lub celów statutowych Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.