• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
    KRS 0000206792

Nadrzędnym celem statutowym jest upowszechnianie karmienia piersią jako pożądanego wzorca zachowań pro zdrowotnych wśród matek małych dzieci.
Działania na rzecz organizacji opieki okołoporodowej sprzyjającej rozpoczynaniu laktacji.
Działania na rzecz realizacji międzynarodowej inicjatywy UNICEF i WHO w sprawie tworzenia klimatu i warunków do powoływania Szpitali Przyjaznych Dziecku. po upływie 5-6 lat Reocena tych szpitali
Działania na rzecz tworzenia podstaw prawnych umożliwiających implementację Kodeksu Marketingu Sztucznej Żywności dla Niemowląt.

Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku powstała w 1989 przy udziale WHO i UNICEF. Realizacja tego programu składa się z 5 etapów: promocji inicjatywy, przygotowaniu szpitali, oceny szpitali, nadawania tytułu, monitorowania jakości. Każdy szpital mający tytuł jest zobowiązany realizować zasady ujęte w. "10 Kroków"; i jest porównywalny z wieloma takimi szpitalami na świecie. Tytuł SZPD przyznaje się na 5 lat. Program ma: honorowy patronat, biuletyn, Procedurę Oceniania Szpitali, Pakiet Informacyjny. Program jest realizowany z środków pozyskiwanych od ocenianych szpitali 5000,00).

Szkolenia i Pakiet szkoleniowy dla szpitali pragnących wdrażać "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią".
Realizowany od 2000 roku. Powstał w celu wspomagania programu . Stworzono autorski program 18-godzinnego szkolenia pracowników szpitala, podręcznik wykładowcy, materiały uczestnika, 60 slajdów, pakiet wyposażono w pomoce edukacyjne. Szkolenie uzyskało akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Promocja karmienia piersią wśród matek
Okres karmienia piersią jest dla niejednej matki bodźcem do zmian dotychczasowych nawyków żywieniowych, porzucenia nałogów i docenienia aktywnego wypoczynku. Program ma na celu upowszechnienie jednego z elementów zdrowego stylu życia, jakim jest właściwe żywienie dzieci, zwłaszcza w okresie najwcześniejszego dzieciństwa oraz jednoczesne upowszechnienie innych elementów zdrowego stylu życia wśród matek polskich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania, unikania dymu papierosowego, profilaktyki próchnicy i stosowania aktywnego wypoczynku. W ramach programu: wydawane są ulotki edukacyjne dla matek, koordynowana jest dystrybucja ulotek i innych materiałów, opiniowane są materiały edukacyjne pojawiające się na rynku, podtrzymywane są kontakty z pismami dla rodziców, podejmowane są działania na rzecz inicjowania samopomocy wśród matek.

Poradnictwo Laktacyjne
Szkolenie z pakietem edukacyjnym
Program ma na celu szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie podstawowej wiedzy o laktacji oraz zmotywowanie ich do tworzenia poradni laktacyjnych na terenie swoich ośrodków. Jednocześnie pragniemy motywować środowiska lokalne matek karmiących do organizowania się w Grupy Wsparcia Matek Karmiących. Jest to forma przekazywania wiedzy i wsparcia sprawdzona na całym świecie. Program przewiduje szkolenie dla prowadzących takie grupy, aby zapewnić wysoką jakość pomocy i uniknąć zaniedbań wynikających z niewiedzy. Pomiędzy Grupami a Poradniami powinna istnieć płynna, dobrze funkcjonująca współpraca. Poradnie i Grupy uzupełniają opiekę nad matką i dzieckiem oferowaną przez POZ, która jest niewystarczająca pod względem wiedzy i poświęconego czasu. Program realizowany od 1999 roku. Kurs uzyskał akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Stworzono bazę danych poradni laktacyjnych w Polsce.

Upowszechnienie wiedzy o właściwym żywieniu dzieci - jednym z elementów zdrowego stylu życia. Dostarczanie aktualnych i opartych na rzetelnych źródłach informacji na temat żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci w zgodzie z zaleceniami WHO, w myśl Globalnej Strategii żywienia dzieci (2005).
Problemy: Brak standardów medycznych lub niezgodne z zaleceniami WHO; niewłaściwe informacje w mediach; agresywne reklamy mleka modyfikowanego i żywności uzupełniającej; przewaga materiałów komercyjnych docierających zarówno do matek jak i pracowników służby zdrowia.

Prowadzenie profesjonalnego serwisu www.laktacja.pl zawierającego pełną informację na temat przebiegu laktacji, postępowania w sytuacjach szczególnych, stosowania leków podczas laktacji, organizacji pracy w szpitalach umożliwiających prawidłowe rozpoczęcie i kontynuowanie laktacji, bazę danych "Szpitali Przyjaznych Dziecku" w Polsce, przetłumaczone na język polski piśmiennictwo medyczne z ostatnich 5 lat dotyczące z zakresu laktacji i licznych jej aspektów. Serwis ma ponad 300 stron, działa forum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.