• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Fortalicja Czemierniki"
    KRS 0000207127

Misja
Głównymi zadaniami Fundacji są:
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;
- ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji;
- działalność charytatywna;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Cele i priorytety:
- dbałość o zachowanie i podtrzymywanie tradycji narodowej
- pielęgnowanie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i restauracja obiektów historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze obronnym, także dworów, pałaców, założeń parkowych
- działalność charytatywna
- wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji
- współpraca z osobami i instytucjami związanymi z życiem kulturalnym zarówno w kraju, jak i zagranicą
- propagowanie idei wolontariatu
- wspieranie i promocja twórców, artystów, uczonych oraz osób zaangażowanych w inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa narodowego i szeroko rozumianą kulturą
- zacieśnianie związków pomiędzy kulturą polską i światową

Prowadzone działania
Obecnie wszystkie działania koncentrują się głównie wokół projektu związanego z zagospodarowaniem gminy Czemierniki.
Pałac w Czemiernikach - projekt restauracji i zagospodarowania.

W listopadzie 2005 roku Fundacja złożyła wniosek o dotacje na realizację projektu "Rewitalizacja fortalicji w Czemiernikach z przeznaczeniem na centrum kulturalne i historyczne Podlasia" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Zgodnie z celami statutowymi, Fundacja swoją działalność koncentrować będzie wokół szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Restauracja kompleksu pałacowego w Czemiernikach będzie jednym z pierwszych przejawów aktywności Fundacji. Dodatkowo planujemy przekształcenie dwóch innych obiektów znajdujących się w pobliżu pałacu - stworzenie luksusowej stadniny koni oraz kompleksu zabytkowych domków- skansenu.

Wszystkie te działania prowadzone będą pod nadzorem konserwatorskim, tak by uzyskać odpowiednią formę i charakter odnawianych budynków, w duchu epoki późnorenesansowej, z której pochodzi pałac. Docelowo planujemy modernizację całej gminy Czemierniki i przekształcenie jej w atrakcyjny turystycznie obszar.
Na uwagę zasługuje również środowisko naturalne Czemiernik, w szczególności torfowiska oraz rzeka Tyśmienica, ochroną których również planujemy się zająć.

Mamy nadzieję, iż nasze działania w regionie Czemiernik przyczynią się zarówno do ochrony i utrzymania dziedzictwa kulturowego, aktywizacji społeczności lokalnej, jak i podniesienia atrakcyjności całej gminy. W powstałym kompleksie planujemy organizację wydarzeń kulturalnych, plenerów malarskich, spotkań czy też badań archeologicznych i przyrodniczych prowadzonych przez studentów.

W 2006 roku Fundacja przeprowadziła pierwsze prace remontowe, polegające na remoncie i zabezpieczeniu dachu w pałacu w Zespole Pałacowo-Obronnym w Czemiernikach (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe").
Trwają prace projektowe - projekt remontu oficyny dworskiej. Fundacja zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu remontu oficyny dworskiej. Kolejne prace projektowe dotyczyć będą zabezpieczenia i remontu całego budynku pałacu w Zespole Pałacowo-Obronnym w Czemiernikach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.