• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
    KRS 0000207362

Misja
Zrzeszenie i udzielenie im wszechstronnej pomocy ludziom niepełnosprawnych. - chorym na stwardnienie rozsiane /Sclerosis Multiplex SM/ celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.
Wyzwalanie inicjatywy osób z SM w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia. Likwidacja barier psychologiczno - społecznych.

Prowadzone działania
1. Oddział współdziała z innymi organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia dla poprawy stanu zdrowia chorych na SM.
2. Prowadzone są spotkania integracyjne chorych na SM
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym. W likwidacji barier architektonicznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych.
4. Organizowanie pomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno - uświadamiającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych inicjatyw.
6. Likwidacja barier psychologiczno - społecznym poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.