• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka"
    KRS 0000207398

Misja
1. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Szerzenie wartości chrześcijańskich.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Promowanie i organizacja wolontariatu.
7. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Działanie na rzecz integracji mieszkańców w środowisku lokalnym.
9. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
11. Działanie wspomagające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
13. Działanie wspomagające rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.
15. Niesienie pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie, bezdomnym, uzależnionym oraz dotkniętym innymi dysfunkcjami.
16. Promowanie zdrowego stylu życia.
17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
18. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
19. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
20. Działanie na rzecz mniejszości narodowych.

Prowadzone działania
1. Poradnia Rodzinna.
2. Festyn Rodzinny 3 maja 2005 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.