• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Razem-Pro Publico Bono
    KRS 0000207554

Misja
Celem fundacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorstw, informacja i edukacja, inicjatywa na rzecz ochrony środowiska i regionu, działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej, promocja i wspomaganie organizacji wolontariatu, promocja zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Prowadzone działania
Współpraca ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi w celu ochrony i poszanowania środowiska naturalnego:
- Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi" ze szkołą umiejętności w Lubartowie w organizacji działań edukacyjnych ponadprogramowych na rzecz uczniów szkoły, służących wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu młodzieży.
- Współuczestnictwo w działaniach Pepe Piasecki
- Rękodzieło Europy Wschodniej, które to działania mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy Wschodniej dla dobra społeczności ogólnoświatowej.
- Uczestnictwo w działaniach mających na celu zachowanie tradycji związanych z kulturą i folklorem regionu lubelskiego, bezpłatne przekazywanie u użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.