• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "Europa" Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność
    KRS 0000207883

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie działalności edukacyjnej,
- działanie na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa, w szczególności osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się,
- wyrównanie szans edukacyjnych grup społecznych, w szczególności z małych miejscowości z utrudnionym dostępem do ośrodków naukowych oraz zagrożonych wykluczeniem,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwoju technik informatycznych,
- upowszechnienie kształtowania postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie,
- wspieranie działalności naukowej oraz wydawniczej.
- Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizację konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, konkursów, szkoleń dla poszczególnych grup docelowych,
- organizowanie staży zawodowych i naukowych w tym zagranicznych,
- współpracę z innymi instytucjami,
- prowadzenie działalności doradczej na rzecz instytucji i beneficjentów,
- fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych i kreatywnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.