• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji"
    KRS 0000208114

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
1. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez:
a)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności wśród osób bezrobotnych,
b)ułatwianie osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzenia działalności gospodarczej,
c)współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy i polityki społecznej,
d)wspieranie aktywności społecznej obywateli mającej na celu przystosowanie się do życia w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej,
e)poprawę klimatu inwestycyjnego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw,
f)promowanie rozwoju przedsiębiorczości w prasie i mediach.

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych poprzez:
a)wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej,
b)zapobieganie wykluczaniu osób niepełnosprawnych ze struktur społecznych,
c)wspieranie sportu, turystyki i rekreacji,
d)promowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym,
e)pomoc bezrobotnym osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy,
f)działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
g)działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych,
h)przezwyciężanie istniejących barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
i)ułatwianie osobom niepełnosprawnym przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji oraz gospodarki rynkowej,
j)organizowanie imprez integracyjnych,
k)współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.

3. Działanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i świadomości obywatelskiej poprzez :
a)prowadzenie edukacji i upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,
b)działania informacyjne na rzecz integracji Polski z Unią Europejską,
c)uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia demokracji,
d)popieranie inicjatyw proeuropejskich,
e)propagowanie pluralizmu w życiu publicznym,
f)szeroko pojętą edukację obywatelską,
g)organizowanie seminariów, spotkań i konsultacji na temat osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych,
h)świadczenie usług doradczych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych dla przedsiębiorców, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
1. Program "Światełko w tunelu" mający na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Zamierzamy dojść do tego poprzez zajęcia ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego i spotkań z psychologiem.
2. Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych istnieje od lutego 2006 r. Projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
w ramach projektu prowadzone są dyżury specjalistów, którzy wspierają osoby niepełnosprawne w ich działanie względem wszelkich instytucji i urzędów. Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 12-14 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Łapiguz 100. kontakt Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Krystyna Ciołek, Sławomir Smolak tel. (0-25) 798 46 79 lukowianin@wp.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.