• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Azylu Koci Świat
    KRS 0000208157

Misja
- ochrona zwierząt, a zwłaszcza kotów miejskich,
- rozpowszechnianie humanitarnego traktowania zwierząt,
- przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
- ochrona środowiska

Prowadzone działania
1. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sprawowania opieki nad kotami
miejskimi, organizowanie adopcji zwierząt,
2. opieki weterynaryjnej
3. prowadzenia zakładów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałanie nadpopulacji
4. organizowania akcji propagandowych i edukacyjnych, których celem jest niesienie
pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, propagowane adopcji zwierząt,
sterylizacji,
5. współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi,
policją, strażą miejską,
6. gromadzenia funduszy i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji
materialnej uczestniczących w realizacji celów Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.